و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

پنجشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۴

پروژه مطالعاتی حوزه اسلامی؛ به جای مقدمه

واژه "جهان اسلام" اغلب براي اشاره به مناطقي از خاور ميانه به کار مي رود، با اين وجود به خوبي مي دانيم اسلام به عنوان دين و تمدن فراتر از خاورميانه در آسياي مرکزي و جنوب شرقي در شرق و منطقه بالکان و آفريقا در غرب گسترده شده است. علاوه بر اين در کشورهاي غربي معاصر و همچنين در چين و ژاپن مسلمانان گروههاي اجتماعي مهمي تشکيل داده اند. مي توان گفت مناطقي که در ارتباط نزديکي با اسلام هستند در حال حاضر تمامي دنيا را در بر مي گيرند

در جوامعي که مسلمانان زندگي مي کنند هم ارتباطات مشارکتي با ساير مردم و هم مشکلاتي جدي مي يابيم، از قبيل نزاعهاي نژادي، تعارضات بين ديني، انفجار جمعيت، و تخريب محيط زيست. به عنوان مثال امروز مسلمانان عميقاً در منازعه بوسني، جنگ شهري در افغانستان، "سوال نژادي نوين" در اتحاديه اروپا، و در جنگ براي حقوق بشر در ايالات متحده سهيمند. منابع انرژي که در اختيار کشورهاي اسلامي در خاورميانه است اقتصاد جهاني را در دهه هاي گذشته تحت تأثير قرار داده است و در قرن آينده اين نقش خود را حفظ خواهد کرد. بنابراين مي توانيم بگوييم گرايشات اجتماعي سياسي و اقتصادي در جهان اسلام بطور مشخصي توسعه تمدن جهاني در قرن بيست و يکم را مشخص خواهد کرد که اين خود براي مردم غيرمسلمان لازم مي کند قدمهاي مثبتي در فهم تاريخ، عقايد و وضعيت کنوني اسلام بردارند

يک تلاش براي نزديک شدن به فهم بهتري از مسلمانان چه در جهان مسلمان و چه در جهان غيرمسلمان اجراي يک پروژه پنج ساله تحت عنوان مطالعات حوزه اسلامي است. اين پروژه تحت حمايت وزارت آموزش فرهنگ و علوم ژاپن برنامه ريزي شده و طبق برنامه در آوريل 1997 شروع و تا مارس 2002 ادامه مي يابد. پروژه سه هدف عمده دارد: 1. کشف رويکردهايي نوين به مطالعات حوزه اسلامي از طريق جمع آوري داده هاي ابتدايي مرتبط با تمدن اسلامي و موضوعات معاصر مسلمانان، 2. طراحي سيستم کامپيوتري متناسب براي مطالعات چندوجهي حوزه اسلامي، و 3. حمايت و تشويق تشکيل نسل جديدي از دانش آموختگان که توسعه آينده چنين مطالعاتي را تضمين کنند. پروژه همچنين از دانش آموختگان غيرژاپني براي شرکت و همکاري در فهم اهداف بالا دعوت به عمل مي آورد. هدف ما پيش برد مطالعات چندحوزه اي در جهان اسلام با همکاري دانش آموختگاني از سراسر جهان مي باشد

سازمان بندي

پروژه بوسيله پروفسور تسوگيتاکا استاد دانشگاه توکيو هدايت مي شود و مقر مديريتي پروژه وابسته به آموزشگاه علوم انساني دانشگاه توکيو مي باشد. پروژه به شش واحد تحقيقاتي اصلي تقسيم شده است که خود به گروههاي مطالعاتي تقسيم مي شود. البته قصد بر اين است که واحدهاي تحقيقاتي مختلف با کمک جلسات مشترک چندين واحد و گروه بطور هماهنگ کار کنند. واحدهاي تحقيقاتي و موسسات وابسته بدين شرح است

واحد مديريت پروژه

واحد 1 تفکر و سياست در جهان اسلام
گروه 1 الف جنبشها و تفکرات اسلامي معاصر
گروه 1 ب اسلام و ارتباطات بين الملل
گروه 1 ج اجتماع و قانون اسلامي
واحد 2 اجتماع و اقتصاد در جهان اسلام
گروه 2 الف اسلام و توسعه اجتماعي
گروه 2 ب اسلام و توسعه اقتصادي
گروه 2 ج اسلام و جنبشهاي عمومي در جهان اسلام

واحد 3 ملتها، اديان، و اسلام
گروه 3 الف دولت_ملتها و هويت مسلمان
گروه 3 ب مسلمانان معاصر و تضادهاي فرهنگي
گروه 3 ج منابع اطلاعاتي براي مطالعه جهان اسلامي معاصر

واحد 4 سيستمهاي اطلاعاتي جغرافيايي براي مطالعات حوزه اسلامي

واحد 5 تاريخ و فرهنگ اسلامي
گروه 5 الف توسعه فرهنگ و دانش آموختگي
گروه 5 ب تعاملات بين ديني
گروه 5 ج احتمالات مطالعه مقايسه اي

واحد 6 منابع اطلاعاتي براي مطالعه تمدن اسلامي

هر گروه مطالعاتي از اعضايي تشکيل يافته است که با فراخوان ساير محققان علاقه مند به موضوع مطالعاتي گروه، تحقيق را پيش مي برند. پروژه براي همه دانش آموختگان علاقه مند در ژاپن و خارج در دسترس است
متن بالا ترجمه اي از اين نوشته است
اسامي افراد و موسسات مربوطه واحدها و گروهها را حذف کرده ام

هیچ نظری موجود نیست: