و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

چهارشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۶

سفرهای اکتشافی اروپائیان؛ کارائيب: اولين برخورد

تعامل اروپا با کارائيب در سال 1492 با سفر کريستوفر کلومبوس که از سوي اسپانياييها حمايت مي شد، آغاز شد. سفرهاي کلمبوس به کارائيب دو سنت متفاوت توسعه را با يکديگر ترکيب کرد. اولين آن تحت تأثير ريشه هاي ژنوي او و تجربياتش در سيستم تجاري پرتغال بود. اين پيش زمينه به کلومبوس اجازه مي داد تا کار خود را به طور عمده به عنوان نوعي اکتشاف ببيند که به دنبال آن سکونت و استقرار پايگاههاي اقتصادي و مراکز تجاري در منطقه براي بهره برداري از منابع محلي بوجود خواهد آمد. هدف اوليه اين سيستم استخراج سريع منابع منطقه بومي با حداقل سرمايه گذاري بود. اين نحوه عملکرد به نحو قابل توجهي از سنت اسپانيايي کاستيلي متفاوت بود که در نتيجه جنگهاي فتح مجدد بوجود آمده بود و بر پيشرفت نظامي تأکيد داشت تا بدنبال آن زمينها و غنائم تقسيم شوند. هدف اوليه اين سيستم فتح و سکونت سرزمينهاي جديد با هدف استخراج طولاني مدت منابع بود. تفاوت بين اين دو سنت انتظاراتي بوجود آورد که به زودي کلومبوس را با ساکنان اسپانيايي که او را همراهي مي کردند دچار تعارض کرد. در موقعيتهاي چندي از شاه خواسته شد تا بين کلومبوس و ساکنان اسپانيايي مناطق تازه فتح شده وساطت کند و او نيز معمولاً به نفع هموطنان خود تصميم مي گرفت. کلومبوس تا زمان مرگش در سال 1506 در مسير توسعه اکتشاف اسپانيا در نتيجه مديريت ضعيف خود در سنت اسپانيايي گوشه نشين شده بود

اين الگوي اسپانيايي کشور گشايي و سکونت در اکتشاف اسپانياييها در دنياي جديد تبديل به يک استاندارد شد. پس از اکتشاف يک منطقه جديد ناوگانهاي اسپانيايي معمولاً و نه هميشه با برخورد دوستانه ساکنان منطقه مواجه مي شد. طي اين مرحله اوليه اروپائيان منطقه و مردم را از جهت استعداد استخراج منابع ارزيابي مي کردند. در طي دوره کوتاهي اهالي در نتيجه استفاده و بهره برداري اسپانياييها از غذا، زنان و طلاي مردم بومي نسبت به آنان منزجر مي شدند. چنين سواستفاده هايي در تماسهاي بين فرهنگي اسپانيا معمول بود که در نتيجه واکنشهاي خشونت آميزي از سوي جمعيتهاي بومي مختلف برمي انگيخت. در جزيره هيسپانيولا (هائيتي) گروهي از رهبران قبائل به يکديگر پيوستند تا اسپانياييها را از جزيره بيرون بيندازند. اسپانياييها که از امکان تفنگهاي ابتدايي مختلف، زره و سگهاي وحشي سود مي جستند اين شورشها را به نحو بيرحمانه اي سرکوب مي کردند و رهبران قبائل را براي اطمينان از همکاري بوميان به اسارت مي گرفتند. وقتي مقاومت محلي در هم مي شکست اسپانياييها روستائيان را وادار مي کردند محصولات کشاورزي ارزشمند بکارند، خراج بدهند و در معادن طلا کار کنند. نظام اسپانيايي وحشي و خشونت گرا بود. تجاوزهاي جنسي و قتل عامها که به راحتي و مکرراً رخ مي دادند از طريق يک جهان بيني نژادپرستانه توجيه مي شدند. بدين ترتيب استثمار و بهره برداري از ظرفيتهاي غيرمسيحي و غيرسفيد منطقي جلوه داده مي شد

سفرهاي دريايي اسپانيايي در کارائيب بايستي سرمايه گذاري اوليه حاميان اقتصادي خود را بازمي گرداند و اين منجر به اجبار براي کشف منابع طلا شده بود. وقتي چنين منابعي يافت مي شدند اسپانياييها بايستي نيروي کار کافي براي معدن مي يافتند و به اين شکل سيستم انکوميندا بوسيله شاه اسپانيايي براي قانونمند کردن سکونتهاي جديد در منطقه به اجرا گذاشته مي شد. يک انکوميندا سند اعطاي زمين با تعدادي از بردگان محلي به يک اسپانيايي بود که تنها وظيفه او مسيحي کردن بردگانش بود. اما اين بردگان بخت برگشته با شيوع بيماريهاي اروپايي، رژيم کاري سخت، سوءرفتار و وحشيگري دچار نقصان قابل توجه جمعيتي مي شدند. اسپانياييها مجبور بودند به جزاير اطراف بروند و براي جبران نيروي کار تحليل رفته خود، بردگاني به اسارت بگيرند

به تحليل رفتن ذخائر طلا و نيروي کار در کارائيب منجر به اشغال و استخراج تمام عيار منابع در پورتو ريکو، جامائيکا و کوبا بين سالهاي 1508-1511 شد. هر اشغال از الگوي واحد اکتشاف، فتح نظامي منطقه اي، سکونت استعمارگر، استخراج منابع با شدت تمام و در نهايت حرکت به سوي جبهه بعدي براي دسترسي به منابع طبيعي و بردگان جديد تبعيت مي کرد. مرداني که اين سلسله عمليات را رهبري مي کردند به عنوان کونکويستادور (فاتح نظامي) شناخته مي شدند. آنان الگوي فتح مجدد (برعليه مسلمانان ايبري) را که مبني بر لشکرکشي نظامي، سکونت و استفاده از رقابتهاي محلي براي ايجاد تفرقه و فتح نظامي با حداکثر کارايي بود با اين شرايط جديد مطابقت داده بودند. جستجو براي طلا کونکويستادورها را از جزاير به خشکي اصلي در آمريکاي مرکزي کشاند تا در آنجا نيز الگوي فتح نظامي را که در کارائيب بسيار مؤثر بود براي شکست امپراطوريهاي آزتک و اينکا پياده کنند

اين نوشته ترجمه اي از اين متن است

هیچ نظری موجود نیست: