و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنين

یکشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۵

تاریخ اروپا--جنگ صلیبی اول

جنبش صليبي حادثه مهمي در تاريخ اروپاي قرون وسطي بود. اين جنگها عصري را آغاز کردند که در آن اروپاي غربي براي اولين بار پس از سقوط امپراطوري روم، در تماس مستقيم با راههاي تجاري بزرگي که تمدنهاي اوراسيا را با يکديگر متحد مي کردند قرار گرفت. ديگر اروپاي غربي جدا افتاده نبود بلکه بخشي از يک جهان بزرگتر شده بود. خيلي چيزها در اين راههاي تجاري منتقل شدند. برخي خوب بودند مانند کاغذ، قطب نما، داروها و ادويه، محصولات کشاورزي جديد و پيشرفت در رياضيات. برخي چندان خوب نبودند مانند جذام، باروت و طاعون خيارکي

مانند بسياري از اتفاقات بزرگ عوامل متعددي وجود داشتند که برخي از آنها علل کوتاه مدت و روشني بودند و برخي علل پايه اي و روشني بودند و برخي در حدفاصل اين علل بودند که روي هم رفته باعث شدند مردم اروپاي غربي در صدد فتح و تحت کنترل داشتن سرزمينهاي مريترانه شرقي برآيند

علل
الف: علل پايه اي

جامعه اروپايي از حملات مجارها، وايکينگها و ساراسنها جان سالم به در برده بود و اقتصاد و اجتماع آن به سرعت در حال بازيابي خود بود. روح نويني از ماجراجويي در هنر، ادبيات و ساير فعاليتهاي اروپاي غربي مشهود بود. اين موضوع لااقل تا حدي با افزايش جمعيت زائران اماکن مقدس دوردست نشان داده مي شد. اين يک فعاليت مذهبي بود ولي بسياري از زائران به روشني مانند هر جهانگرد ديگري در هر عصري در سفر خود خوش مي گذرانيدند

اروپا پيش از اين دوره اي از توسعه را شروع کرده بود و قابليتهاي آن براي انجام جنگ و فتوحات، در طي سالهاي دفع کردن مهاجمان از همه جهات پيشرفت کرده بود. مهمتر از همه دولت شهرهاي ايتاليايي ناوگانهايي از کشتي هاي بازرگاني_جنگي بوجود آورده بودند که کنترل مديترانه را در اختيار گرفته بودند. آنها سيسيلي و جنوب ايتاليا را از مسلمانان بازپس گرفته بودند و اين حس عمومي وجود داشت که مانند وايکينگها و مجارها، نيروي مسلمانان مصرف شده و ديگر راه به سوي مشرق باز شده است

روح اصلاح ديني با افزايش معنويت عمومي همراه شده بود. آنان ديگر مذهب خود را به صورت منفعل نمي پذيرفتند و بسياري علاقه مند بودند به صورت فعال مشارکت داشته باشند و در راه خداوند خود کار مثبتي انجام دهند

ب: علل ميان مدت

عليرغم رشد اقتصاد و اجتماع اروپايي آنها در يک حالت گذار قرار داشتند و ناپايدار بودند

طبقه اشراف خود را در شرايط نسبتاً صلح آميز يافتند و ديگر اهميت افتخار آميز خود را به عنوان نيروي دفاعي در برابر مهاجمان اروپا از دست دادند. تعداد آنان رو به افزايش بود زيرا ديگر تلفاتي که قبلاً طي جنگها متحمل مي شدند وجود نداشت. آنان به زمين بيشتري نياز داشتند تا به فرزاندن خود هديه دهند و در بين آنها جنگهايي براي زمينهاي موجود در حال شروع شدن بود

شاهان اکنون مي کوشيدند تا روند تمرکز زدايي را که مشخصه عصر فئودال بود معکوس کنند. آنان و بسياري از کساني که براي حفاظت و رهبري به آنان توجه داشتند، مي خواستند امتيازات طبقه اشراف کاسته شود و قدرت به دولتهاي مرکزي پادشاهيها منتقل شود. آنان مي خواستند جنگهاي داخلي که اين طبقه اشراف بوجود آورده بودند به پايان برسد و سطح بالاتري از قانون و نظم برقرار شود

کليسا در سال 1054 به دو تشکيلات شرقي و غربي تقسيم شده بود و پاپ مي خواست به نوعي اين جدايي را تلطيف کند. آنان در مجادلات کليسايي درگير بوده اند و به دنبال متحداني مي گشتند و امپراطور روم شرقي هنوز از اين جهت شخص معتبري بود

اصحاب کليسا روح معنوي جديد عصر را دريافته بودند و علاقه مند بودند راهي بيابند تا اين روح را پرورش دهند و رهبري اخلاقي اروپا و اروپائيان را به دست بگيرند

طبقه متوسط اکنون از منافع تجارت شرقي مطلع شده بود و به دنبال راهي براي دور زدن تاجران حدواسط امپراطوري شرقي بودند تا بتوانند مستقيماً با مسلمانان تجارت کنند. آنان مي دانستند که با عبور از بيزانسيها مي توانند سودي را که تاجران بيزانسي از راه تجارت با مسلمانان بدست مي آورند خود در اختيار بگيرند

تشکيلات اقتصادي در وضعيت گذار بود و برخي مناطق در توليد اختصاصي برخي توليدات صنعتي کار مي کردند به حدي که افراد محصولات کشاورزي مورد نياز خود را نمي توانستند توليد کنند. اين شرايط مربوط به زماني بود که حمل و نقل و تجارت داخلي به اندازه کافي براي رساندن کالا به مصرف کنندگان کارايي پيدا نکرده بود. به اين ترتيب قحطي هاي محلي به طور مکرر رخ مي داد. در همين زمان، کشاورزي در توليد محصولات به حدي توسعه يافته بود که بسياري از مردم ديگر بيکار شده بودند. دهقانان به غذا و زمينهاي بيشتري براي کار نياز داشتند. در سال 1095 يک قحطي و اپيدمي در شمال فرانسه و مناطق پست رخ داد که موجب تهي دستي گسترده اي شد

زائراني که از سرزمينهاي مقدس باز مي گشتند داستانهايي درباره وحشيگريهاي ترکهاي سلجوق، رهبران خاور زمين برعليه زائران و درباره بي حرمتي کردن آنان نسبت به اماکن مقدس مسيحي با خود به خانه مي آوردند. اين موجب خشم بزرگي شدف تا حدي به اين علت که عموم اروپائيان غربي به استثناي روستا و شهرهاي خود، بيشتر از هر جاي ديگري سرزمينهاي انجيل را مي شناختند. سرزمينهاي مقدس خانه ديگر مسيحيان بودند

ج: علل فوري

ترکهاي سلجوق پس از پيروزي در جنگ منزيکرت (1071) در حال پيشرفت به سوي کنستانتينوپل بودند و اکنون واقعاً شهر در تيررسشان قرار داشت

آلکسيوس کامننوس، امپراطور شرقي به نيروي کمکي نياز داشت. دو سال قبل او گروهي از شواليه هاي غربي را تحت فرماندهي کنت ربرت از فلاندر ديده بود که در حال بازگشت از زيارت اورشليم بودند. او تحت تأثير تواناييهاي جنگي آنها قرار گرفته بود و تصميم گرفته بود حدود 1200 نفر از چنين جنگجوياني را اجاره کند. او تقاضاي خود را بنا به دلايلي براي پاپ اوربان دوم فرستاد

اوربان استقبال کرد زيرا امپراطور روم مقدس در برنامه هاي خود در تعارضات کليسايي، يک پاپ رقيب را منصوب کرده بود اما امپراطور شرقي تقاضاي کمک را از شخص او خواسته بود. او در صدد کمک برآمد و پس از يک گردهمايي در اوريلاک فرانسه، براي جمعيتي که براي شنيدن سخنراني او آمده بودند سخنراني تحريک کننده اي ايراد کرد. او تنها کمي درباره کمک به آلکسيوس گفت زيرا غربيها آنقدرها بيزانسيها را دوست نمي داشتند، بلکه بر روي مأموريت براي آزادسازي سرزمينهاي مقدس تمرکز کرد. او از سوي کليسا وعده سعادت و کمک الهي را داد و گفت آنها که در اين مأموريت مشارکت جويند قطعاً به سرعت به بهشت منتقل خواهند شد

جمعيت مجذوب اين فراخوان شدند و فرياد "خداوند چنين مي خواهد" به طور وسيعي گسترش يافت. تقريباً همه طبقات و مليتهاي اروپايي در جنبشي بسيار بزرگتر و متفاوت تر از چيزي که اوربان انتظار داشت به اين دعوت پاسخ دادند. مشکل است بتوان توضيح داد چگونه اين فراخوان به اين خوبي مطابق انتظارات و نيازهاي اروپائيان آن زمان بود

پيامدها

عليرغم همه فراز و نشيبها اولين زيارت مسلحانه به مقصد سرزمينهاي مقدس موفقيت آميز بود و مسيحيان اورشليم را در سال 1100 تصرف کردند. آنان از تفرقه بين مسلمانان سود بردند و پادشاهي لاتين اورشليم را بنيان نهادند. اگرچه تنها نود سال طول کشيد تا مسلمانان دوباره متشکل شوند و بسياري از چيزي را که از دست داده بودند پس بگيرند اما تأثير پيروزي صليبيون زياد بود

يک حس عالي از اعتماد به نفس اروپائيان را به حرکت در آورد و با تأثيرات جديدي که از شرق پذيرفتند، فرهنگ و زندگي عقلاني شکوفا شد. چنان که برخي از تاريخ نگاران نوشته اند اروپاي غربي از دوره پيشين خارج شده بود

گويا فعلاً منبع اصلي نوشته هايي که در حال ترجمه کردنشون هستم روي اينترنت در دسترس نيست. فعلاً اگر کسي خواست متن اصلي اين نوشته رو ببينه برام ایمیل بزنه تا براش ايميل بزنم

هیچ نظری موجود نیست: